Nhân sự

Khái niệm cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực của một tổ chức được hiểu là toàn bộ số nhân viên (thành viên) của tổ chức đó có mà có thể huy động để thực hiện các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức.

1. Nguồn nhân lực.

Nguồn nhân lực được hiểu là nguồn lực của mỗi con người gồm có thể lực và trí tuệ. Người có thể lực là người có sức khoẻ bình thường đảm bảo thực hiện được một công việc nhất định. Người có trí lực là người có khả năng nhận thức đối với hành vi lao động mà họ thực hiện và với mục đích công việc mà họ làm. Người có đủ thể lực và trí lực mới được gọi là nhân lực. Như vậy, con người phải trải qua một thời gian phát triển cơ thể tức là phải đạt tới một độ tuổi nhất định và phải có quá trình tích luỹ kiến thức, kỹ năng lao động (tức là phải được đào tạo, được rèn luyện… ) mới trở thành nguồn nhân lực.

2. Đào tạo và phát triển.

Đào tạo là quá trình học tập nhằm giúp cho người lao động có thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ hiện tại của họ có hiệu quả hơn.

Phát triển là quá trình học tập nhằm giúp nguồn lao động có thể thực hiện được những công việc trong tương lai hoặc phát triển trình độ nghề nghiệp cho họ.

Nhìn chung, đào tạo tập trung vào công việc hiện tại. Phạm vi hoạt động đào tạo chủ yếu hướng vào từng cá nhân người lao động nhằm thoả mãn nhu cầu trước mắt của tổ chức. Trong khi đó, phát triển chú ý đến cả công việc hôm nay và công việc nhân viên sẽ làm trong tương lai, phạm vi hoạt động phát triển thường tiếp cận trên quy mô nhóm hay cả tổ chức và nhằm thoả mãn những nhu cầu dài hạn hơn so với hoạt động đào tạo.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức.

Trước hết, hoạt động đào tạo chịu tác động của những yếu tố nội tại của nó, đó là : quy mô đào tạo, hình thức tổ chức, phương pháp đào tạo, kinh phí đào tạo, công nghệ, trang thiết bị, phương tiện giảng dạy, … Các yếu tố này tác động qua lại với nhau và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đào tạo.

Bên cạnh những yếu tố nội tại của hoạt động đào tạo và phát triển kể trên, hoạt động đào tạo và phát triển còn chịu tác động rất lớn bởi các yếu tố bên ngoài như : Cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước,quy hoạch phát triển ngành, vùng, định hướng phát triển của tổ chức, kỹ năng, trình độ hiện có của nguồn nhân lực của tổ chức và của địa phương, mạng lưới cơ sở đào tạo tại địa phương…

Comments

comments

Tags

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

Trả lời

Close